Library Operating Hours for Friday, 23 April 2021 : 8.00AM - 6.00PM
Home

Links

Last updated on 24 June 2016
BAHASA MELAYU PENULISAN
 
 1. Abdul Hamid Mahmood, & Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir. (2012). Modul fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Tanjong Malim, Malaysia:Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 2. Abdul Hamid Mahmood. (2010). Menguasai bahasa Melayu tinggi. Kuala Lumpur, Malaysia: Aslita
 3. Abdullah Hassan. (1989). Linguistik am untuk guru bahasa Malaysia. Petaling Jaya, Malaysia: Fajar Bakti.
 4. Ainon Mohd, & Abdullah Hassan. (2006). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Selangor, Malaysia: PTS Litera Utama.
 5. Antologi Gema Sepi Gadis Genius. (2010). Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 6. Asfizahmohdamir65.blogspot.com. (t.t.). Kata-kata hikmat. Dicapai dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:42uDDAYVojEJ: asfizahmohdamir65.blogspot.com/p/kata-kata-hikmah.html+katakata+hikmat&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=my
 7. Awang Sariyan. (1991). Kemahiran penulisan dalam konteks pembinaan wacana yang utuh. Jurnal Dewan Bahasa, 8, 715–717.
 8. Barone, D. M., & Taylor, J. M.(2006). Improving studentsÊ writing, K-8, from meaning-making to high stakes. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 9. Bloomfield, L. (1935). Language. New York, NY: Hold, Rinehart & Winston.
 10. Chomsky, N. (1969). Syntactic structures. The Hague, Paris: Mouton.
 11. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (Ed. ke-2). (1988). Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 12. Ellis, J., & Ure, J. (1969). Language varieties: Register dalam. Meetham, A. R.(ed.) Encyclopedia of linguistics, information and control. London, England: Pergamon Press.
 13. Gelb, I. J.(1969). A study of writing. London, England: Taylor & Francis Group.
 14. Gorys Keraf. (1991). Tatabahasa rujukan bahasa Indonesia: Untuk tingkat pendidikan menengah. Jakarta, Indonesia: Grasindo.
 15. Gurubahasamelayu.blogspot.com. (t.t.). Laras bahasa Melayu. Dicapai dari http://gurubahasamelayu.blogspot.com/2009/07/laras-bahasa-melayu.html
 16. Halliday, M. A. K.(1968). Notes on transitivity and theme in English part 3. Journal of Lingusistic, 4(2), 179–215.
 17. Halliday, M. A. K.(1985). An introduction to functional grammar. London, England: Arnold
 18. Henry Guntur Tarigan. (2008). Menulis sebagai suatu ketrampilan berbahasa Bandung, Indonesia: Angkasa.
 19. ilmukarangmengarangspm.blogspot.com. (t.t.). Dicapai dari http://ilmukarangmengarangspm.blogspot.com/2011/12/kepentingan-menulis-d…
 20. Ismail Ahmad. (2002). Penulisan saintifik. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 21. nasa76.tripod.com. (t.t.). Definisi penulisan. Dicapai dari http://nasa76.tripod.com/def_penulisan.htm
 22. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. ke-2). (1999). Cetakan ke-10. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.
 23. Kamus Dewan (Ed. ke-4). (2005). Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 24. Kamus Linguistik. (1997). Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 25. Kirszner, L. G., & Mandell, S. R.(1978). Basic college writing. New York, NY: W.W. Norton. Dlm. F. K. Kalidjernih. (2010). Penulisan akademik (Ed. ke-2). Bandung, Indonesia: Widya Aksara Press.
 26. Lailamaharani.blogspot.com. (t.t.). Langkah-langkah persiapan penulisan karya ilmiah. Dicapai dari http://lailamaharani.blogspot.com/2012/12/langkah-langkah-persiapan-penu…
 27. Maharani-mamailham.blogspot.com. (t.t.). Diksi. Dicapai dari http://maharanimamailham. blogspot.com/2010/12/diksi.html
 28. Majalah PC. (2003). Shah Alam, Malaysia: Penerbitan Karangkraf.
 29. Mangantar Simanjuntak. (1982). Aspek bahasa dan pengajaran. Kuala Lumpur, Malaysia: Sarjana.
 30. Mohd Azhar Abd Hamid, Halimah MaÊalip, Paimah Atoma, Sanitah Mohd Yusof, Sofri Ibrahim, Yusof Boon, Zaliza Mohd Nasir, & Zainudin Hassan. (2001). Pengenalan kepada penulisan ilmiah. Skudai, Malaysia: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
 31. Mohd Dahalan Mohd Ramli. (2003). Bahasa Melayu tingkatan 5. Kuala Lumpur, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia; Dewan Bahasa dan Pustaka.
 32. Mohd Sidin Ahmad Ishak. (1999). Keterampilan menulis. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 33. Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir et al. (2001). Bahasa Melayu ilmiah. Tanjong Malim, Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 34. Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir et al. (2004). Bahasa Melayu profesional. Tanjong Malim, Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 35. Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir. (2005). Stilistik KOMSAS. Tanjong Malim, Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 36. Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir. (2007). KOMSAS dan tatabahasa Melayu: Teras pegangan guru. Kuala Lumpur, Malaysia: Icon Region.
 37. Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir et al. (2008). Wacana akademik bahasa Melayu. Tanjong Malim, Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 38. Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir et al. (2011). Wacana akademik bahasa Melayu (Ed. ke-4). Tanjong Malim, Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 39. Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir. (2009). Teori bahasa: Implikasinya terhadap pengajaran tatabahasa. (Ed. ke-2). Tanjong Malim, Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 40. Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir, Nik Rubiah Nik Mustapha, & Nik Nur Aini Syairah. (2013). Fonologi Melayu. Kuala Lumpur, Malaysia: Aslita.
 41. Nik Safiah Karim. (1982). Laras bahasa Melayu: Beberapa pandangan dalam jurnal Dewan Bahasa. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 42. Nornajmah Najmuddin, Rosdah Omar, & Sharifah Nor Syed Abd Rahman. (2007). Bahasa Melayu kertas 1 dan 2: Teks dan rujukan lengkap. Shah Alam, Malaysia: Arah Pendidikan.
 43. Othman Puteh. (2001). Penulisan kreatif: Teori, pengalaman, cabaran. Kuala Lumpur, Malaysia: Utusan Publications & Distributors.
 44. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia. (1974). Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 45. Sulaiman Masri, Abdullah Yusof, & Mohd RaÊin Shaari. (2006). Bahasa Melayu: Dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur, Malaysia: Utusan Publications and Distributors.
 46. Talib Samat. (2010). Merah pitaya merah. Selangor, Malaysia: Pekan Ilmu.
 47. Wikipedia. (t.t.). Bahasa Indonesia. Dicapai dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
 48. Wikipedia. (t.t.). Perbezaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dicapai dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Perbezaan_antara_Bahasa_Melayu_dan_Bahasa_I…
 49. Wikipedia. (t.t.). Tanda baca. Dicapai dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Tanda_baca
 50. Yanhasiholan.wordpress.com. (t.t.). Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Dicapai dari http://yanhasiholan.wordpress.com/2013/01/14/langkahlangkah-penulisan-ka…
 51. Yahya Othman. (2005). Trend dalam pengajaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur, Malaysia: PTS Professional.
 52. Zainal Abidin Ahmad. (1965). Ilmu mengarang Melayu. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Copyright© Library, OUM 2013, All Rights Reserved
Latest updated: 23th July 2013

Get in touch with us